24.06.201524.06.2015 ICT—alalle neuvottelutuloso
24.06.2015 ICT-alalle neuvottelutulos

ICT-alan ylemmille toimihenkilöille saatiin tänään keskiviikkona neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista. Neuvottelutulos vastaa keskusjärjestöjen aiemmin saavuttamaa ratkaisua.

Sekä YTN:n alan taustaryhmä että YTN:n hallitus käsittelevät ratkaisun seuraavissa kokouksissaan. Tarkemmin ratkaisun sisällöstä kerrotaan hallinnon käsittelyn jälkeen.


18.06.2014 Työkyvyttömyys vuosiloman aikana

Sairastumisesta loman aikana ei enää seuraa seitsemän päivän karenssia, vaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Siirto-oikeus koskee lakisääteistä vuosilomaa. Siirto-oikeus ei sen sijaan koske lakisääteisen loman ylittäviä loman osia, joista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksessa. Loman siirto-oikeus ei koske myöskään lomarahanvaihtovapaita.

Työntekijän pitää esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Työntekijän pitää erikseen pyytää loman siirtämistä, pelkkä lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä.

Vuosilomapalkan laskentaan muutoksia

Vuosilomalain muutos koskee lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana kokoaika- ja osa-aikatyön välillä siirtyneitä, kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Muutos koskee 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta ansaittavia lomia. Kuukausipalkkaisten lomapalkka on aiemmin määräytynyt loman alkamishetken tilanteen mukaan.

Kuukausi- ja viikkopalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkka lasketaan jatkossa prosenttiperusteisesti (9/11,5 %), jos työaika ja vastaavasti palkka on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden. Jos muutos on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen loman alkua, lomapalkka määräytyy ennen muutosta olleen palkan perusteella.25.02.2014ICT—alalla aloittaa neljä työryhmää

Syksyn työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin sopimuskaudelle neljä työryhmää. Ansiokehitystyöryhmä jatkaa edellisellä sopimuskaudella aloitettua työtä. Tehtävänä on selvittää ICT-alan ylempien toimihenkilöiden ansiokehitys vuosina 2011–2015.

Työaikapankkiryhmän tehtävänä on tarkastella teknologiateollisuuteen ylemmille toimihenkilöille sovittua työaikapankkia. YTN:n tavoitteena on sopia työaikapankista myös ICT-alalla ja työryhmän työ toimii pohjana seuraavia työehtosopimusneuvotteluita varten.

Tasa-arvo ja perhevapaakäytäntöryhmän tavoitteena on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla. Työryhmä selvittää perhevapailta työhön paluuta helpottavia käytäntöjä ja edistää näiden käyttöönottoa ICT-alalla. Työryhmässä käsitellään ainakin perhevapaan aikaista yhteydenpitoa työpaikan ja perhevapaalla olijan välillä.

Työurien pidentämistä ja työhyvinvointia edistävän työryhmän tehtävänä on selvittää ICT-alalle sopivia työssä jaksamisen käytäntöjä. Erityistä huomiota ryhmä kiinnittää ikäjohtamiseen ja esimiestyöhön. Johtoajatuksena on, että henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä menestyvälle liiketoiminnalle ja että työikäisen väestön vähenemisen vuoksi työurien pidentäminen on tärkeää.

Kaikki työryhmät aloittavat työnsä helmikuun aikana. Tasa-arvo ja perhevapaakäytännöt on selvitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä ja muut työryhmät sopimuskauden aikana.