SäännötTELEALAN (ICT) YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT ry (TELY) - SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Telealan (ICT) Ylemmät Toimihenkilöt ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TELY. Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

2 § Tarkoitus ja toimiala

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia telealan yritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden yhdyssiteenä

- avustaa ja tukee jäseniään näiden palkkauksen ja yhteiskunnallisen aseman parantamisessa sekä valvoo, hoitaa ja kehittää heidän etujaan työsuhteissa sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana.
- toimii jäsentensä ammattipätevyyden edistäjänä yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- kokoaa toimintaansa varten tarpeellisia tilastotietoja
- neuvottelee työnantajien edustajien kanssa työpaikoilla ja toimialalla noudatettavista työsuhteen ehdoista
- järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla erilaisia tilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys on oikeutettu omistamaan arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustamaan eri tarkoituksia varten rahastoja.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu työsuhteensa perusteella (ylempi toimihenkilö) sen toimintapiiriin sekä hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi varsinaisilta jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee:

- edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta
- toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa ne juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen kokouksen koolle kutsumista
- edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta
- seurata jäsenistön palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleistä palkka- ja etuasioiden kehitystä
- toimittaa työtaistelua koskevaa päätöstä varten jäsenäänestys
- pyytää tarvittaessa jäsensuhteensa mukaisilta järjestöiltä tukea työsuhdeasi-ain hoidossa ja suostumusta erilliseen työtaisteluun sekä varata niille mahdol-lisuus osallistua työnantajan kanssa käytävään työtaistelua koskevaan neuvotteluun
- hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman vakaana pysyttämiseksi ja vahvistamiseksi
- ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämät sekä yhdistyksen ja jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen toiminnassa tarvittavat tiedot.
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
- antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
- huolehtia, että jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat toimitetuksi
- valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista
- noudattaa jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja edistää niiden tarkoituksen toteuttamista.

8 § Toimihenkilöiden velvollisuudet

- Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosi- ja vaalikokouksissa, huolehtii hallituk-sen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.
- Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.
- Sihteeri toimittaa hallituksen toimeksiannon perusteella kokouskutsut ja muut tiedoksiannot yhdistyksen jäsenille, pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa ja toimittaa uusista jäsenistä henkilötiedot jäsensuhteensa mukaisille järjes-töille, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, laatii hallitukselle ehdotuksen edellisen vuoden toimintakertomukseksi, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja kirjastoa.
- Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asiat ja jäsenmaksut, pitää kirjaa yhdistyksen menoista, tuloista, omaisuudesta ja veloista, sekä laatii tilinpää-töksen ja ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa toimintavuotta varten.
- Jos yhdistyksellä on muita virkailijoita kuin yllämainitut, toimivat he halli-tuksen sitä varten laatimien yhdistyksen kokouksen vahvistamien ohjesääntöjen mukaan.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annetta-va tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun halli-tus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyk-sen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden ku-luessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-misestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyk-sen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänis-tä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.