TELY:N VUOSIKOKOUS 2015
Aika 27.05.2015 klo 17.00 – 17:21

Paikka YTN toimisto – 3 krs. neuvottelutila Teknokabinetti
Asemapäällikönkatu 12 b Helsinki

Läsnä Jarmo Pekonen AinaCom Oy
Erkki Onninen DNA Oy
Niko Jormalainen DNA Oy
Antero Teittinen sihteeri
Jouni Tiilikka AinaCom OyEsityslista

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jouni Tiilikka avasi kokouksen klo 17:05.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Jouni Tiilikka, sihteeriksi An-tero Teittinen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Niko Jor-malainen ja Erkki Onninen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu TELY ry:n jäsenille on lähetetty 11.5.2015 sähköpos-tina. Kokous on päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouskutsussa esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5. Esitetään toiminnantarkastuskertomus, vuosikertomus ja toiminnantarkasta-jien lausunto
Käytiin läpi toiminantarkastuskertomus ja vuoden 2014 vuosikerto-mus sekä tilinpäätös 2014 ja ne hyväksyttiin.

6. Päätetään toiminnantarkastuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön-tämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen-maksujen suuruudet
Käytiin läpi vuoden 2015 – 2016 toimintasuunnitelma ja vuoden 2015 tulo- ja menoarvio jotka vahvistettiin. Jäsenmaksu pysyy sa-mana eli on 30€/ vuosi.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajana jatkaa Jouni Tiilikka AinaCom Oy.
Muut hallituksen jäsenet ovat Niko Jormalainen DNA Oy, Erkki Onninen DNA Oy, Olli Herranen AinaCom Oy, Michael Forsström DNA Oy. Varajäsenet ovat Jarmo Pekonen AinaCom Oy ja Jussi Turkia DNA Oy.


9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Toiminnantarkastajiksi valittiin Asko Nuuttila ja Timo Vuori.

10. Käsitellään muut asiat
Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17:21______________ _______________

Jouni Tiilikka Antero Teittinen

Pöytäkirjan tarkastajat______________ _______________

Erkki Onninen Niko Jormalainen